19 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
19 Petrol ve LPG piyasalarının denetimi ile lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek ve bu kapsamda mevcut ve kurulacak olan işletmelerin tabi olacağı esaslar yeniden belirlenecektir.

EPDK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GİB

*EPDK tarafından Petrol ve LPG Piyasasının işleyişine yönelik mevzuat bazı Yönetmelik ve Kararlarda değişiklikler yapılmıştır.

*EPDK tarafından Petrol ve LPG piyasalarında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.

*Elektrik, Doğal gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Piyasalarında 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler 22.12.2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.

*Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar 17.12.2015 tarih ve 5922 sayılı ve Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti yapabilmesine ilişkin Karar 17.12.2015 5921-3 sayılı Kurul Kararı 19.12.2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır.

*Yapılan mevzuat değişiklikleri sonuçları değerlendirilmektedir.

*Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 23.01.2016 tarih ve 29602 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile lisans sahiplerinin faaliyet alanları genişletilmiştir. Mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

*Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

*26/05/2016 tarihli ve 29723 Sayılı Resmî Gazete’de Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına dair 16/05/2016 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.

*Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’na ilişkin çalışma yapılmış ve taslak EPDK internet sayfasında kamuoyu görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

*Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na ilişkin çalışma yapılmış ve taslak EPDK internet sayfasında kamuoyu görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

*Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası’ndaki lisans işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinde 07/04/2016 tarihli ve 6198 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile bir dizi değişiklik yapılmış olup bu değişiklikler yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.

*Lisans süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde ilgili kurumlar/kuruluşlar ile çalışmalar yapılmış ve elektronik ortamda alınabilecek belgeler tespit edilmiştir. Söz konusu bilgi/belgelerin temini için girişimlerde/çalışmalarda bulunulmuştur. Bu kapsamda, eylem başlangıç tarihinden bu yana Petrol ve LPG piyasası lisans yönetmeliklerinde ve denetime ilişkin hususlarda yapılan değişikliklerle eylemin yerine getirilmiş olduğu değerlendirilmektedir.

*01.06.2016 tarihinde gerçekleştirilen akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın değerlendirilmesi toplantısında; EPDK tarafından son bir yıldır etkin olunduğu, aksaklıkları görerek mevzuat düzenlemeleri yaptıkları, fakat, düzenlemelerin sonuçlarının hemen görülmediği, bunun bir süreç olduğu belirtmiştir.

Şubat 2015 Ekim 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 19 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU)
EPDK
Gülefşan DEMİRBAŞ
Daire Başkanı
Muhammed DEMİR
Grup Başkanı
Gülşah KINACI
Uzman Yardımcısı
(312) 201 45 49
 
(312) 201 42 02
 
(312) 201 47 84
 
gdemirbas@epdk.org.tr
 
mdemir@epdk.org.tr
 
gkinaci@epdk.org.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
ÖTV I
Müdürlüğü (I
Sayılı Liste)
(59)
Mehmet ARABACI
Daire Başkanı
Ersin SAKLAR
Grup Başkanı
Murat ŞAHAN
Müdür
415 33 80
 
415 34 01
 
415 33 73
 
mehmet.arabaci@gelirler.gov.tr
 
esaklar@gelirler.gov.tr
 
msahan@gelirler.gov.tr