35 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
35 E-yoklama sistemi hayata geçirilecek, denetimlerde etkinliğin artırılmasını teminen elektronik sistemler geliştirilecek, denetime ilişkin sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. GİB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK

*E-yoklama projesi kapsamında, tasarım ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

*13 sayılı Vergi Usul Kanununa 132/A maddesi eklenerek e-yoklamaya kanuni dayanak kazandırılmıştır.

*453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-yoklamanın usul ve esasları belirlenmiştir.

*Seyahat Acentaları ile Turizm Konaklama Tesislerine yönelik denetim modüllerinin EYDS içine eklenmesine yönelik çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.

*28 Ağustos 2015 tarihinde E-Yoklama Sistemi konulu 2015/1 seri numaralı Uygulama İç Genelgesi yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, 23. Şube tarafından yapılacak olan çalışmada kullanılmak üzere bir modül tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

*Modül geliştirme ve yeni yoklama ve yaygın yoğun denetim türleri oluşturmaya devam edilmektedir.

*Kullanılan tablet sayısı 4.000’e çıkarılmıştır. Gerek gerçekleştirilen eğitimde alınan öneriler gerekse diğer yollarla bildirilen görüşler değerlendirilerek EYS ve EYDS’de geliştirmeler yapılmıştır.

*Nisan ayı içerisinde fiilen elektronik yoklama sistemini kullanan yaklaşık 1.200 kişiye mevzuat ve uygulama eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

*Hazırlanan web servis ile ilk olarak Ekim ayında düzenlenen e-yoklama tutanakları elektronik SGK ile paylaşılmıştır. Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen e-yoklama tutanakları da benzer yöntemle SGK ile paylaşılmıştır.

*Diğer taraftan, ilgili Kurumların söz konusu sisteme dahil edilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

*Diğer taraftan, e-yoklama tutanaklarının VDK tarafından bildirilen kullanıcılar ile Vergi Müfettişleri tarafından GIBINTRANET üzerinden görüntülenebilmesi için gerekli olan tanımlamaların yapılması sağlanmıştır.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile e-yoklama fişlerinin elektronik ortamda paylaşımına ilişkin usul ve esaslar belirlemek amacıyla Ocak ayında bir toplantı yapılmış ancak ilgili birimin toplantıya iştirak etmemesi nedeniyle toplantıdan sonuç alınamamıştır.

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile e-yoklama fişlerinin elektronik ortamda paylaşımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

*Yazılı olarak, telefon ve eyoklama@gelirler.gov.tr adresinden mail yoluyla görüş ve öneriler gelmeye devam etmekte olup, her biri değerlendirilmektedir.

*Kullanıcı görüş ve önerileri doğrultusunda ilave yazılım tasarım ve geliştirme çalışmaları ile yeni yoklama ve yaygın yoğun denetim türleri oluşturmaya yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 35 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (GİB)
Uyum Analizi
ve Değerlendirme
Müd. (16)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KARABOYACI
Grup Başkanı
Deniz ÖZUSTA
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 49
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akaraboyaci@gelirler.gov.tr
 
dozusta@gelirler.gov.tr