49 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
3. BİLEŞEN
DENETİM KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLGİLİ MEVZUATIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
49 Kayıt dışı işçi çalıştırmaları veya Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlemeleri sebebiyle haklarında kesinleşmiş hüküm bulunanların kamu ihalelerinden yasaklanması sağlanacaktır. Maliye Bakanlığı GİB, KİK, SGK

*Eylemden sorumlu Maliye Bakanlığı’nda (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 25/5/2015, 24/6/2015, 22/7/2015 ve 22/10/2015 tarihlerinde 4 adet toplantı yapılmıştır.

*213 sayılı VUK Kanununa eklenmek üzere; "Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama" Ek Madde 14- «Bu Kanunun 359 uncu maddesi uyarınca kaçakçılık suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, 8/9/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil olmak üzere 4734 sayılı Kanun kapsamındaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme tarafından üç yıldan beş yıla kadar yasaklanır. Kararın bir örneği sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilir.» şeklinde madde taslağı hazırlanmıştır.

*Konuya ilişkin olarak muhtelif tarihlerde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Kamu İhale Kurumu (KİK) temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve oluşturulan taslak metinle ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan 09/12/2015 tarihinde gönderilen resmi yazılarımızla görüş istenilmiştir. GİB ve SGK'dan görüş alınmış olup gelen bu görüşler KİK'e görüş için gönderilmiştir. KİK'ten henüz görüş gelmemiştir.

Şubat 2015 Aralık 2015 100% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 49 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (Maliye Bakanlığı)
Maliye Bakanlığı
Yücel SÜZEN
Daire Başkanı
Büşra ZENGİN
Uzman
415 15 45
 
415 17 96
 
yucelsuzen@bumko.gov.tr.tr
 
bzengin@bumko.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
İhale İşlemleri
Müdürlüğü
(24)
Kadir CABUR
Daire Başkanı
Murat ADIYAMAN
Grup Başkanı
Deniz Gödek
Müdür V.
415 31 44
 
415 35 72
 
415 31 53
 
kcabur@gelirler.gov.tr
 
madiyaman@gelirler.gov.tr
 
dgodek@gelirler.gov.tr