59 Nolu Eylem

Buradasınız

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI
( 2015 - 2017 )
5. BİLEŞEN
KURUMLAR ARASI VERİ PAYLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ
EYLEM NO EYLEM SORUMLU KURUM/KURULUŞ İLGİLİ KURUM/KURULUŞ YAPILMIŞ OLAN FALİYET/ÇALIŞMALAR EYLEMİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) İLETİŞİM
59 “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi” altyapısı kurularak ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması için ihtiyaç duyulan veri altyapısına destek verilecek; Türkiye’nin gayrimenkul haritasının çıkarılması ve değerleme verilerinin hazırlanması neticesinde bu alandaki kamu gelir kaybının en aza indirilmesi sağlanacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, GİB, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, İlgili Kurum/Kuruluşlar

*Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik 20/3/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

*Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup; nihai taslağın 2017 sonunda hazırlanması hedeflenmektedir.

Veri Standardizasyonu Faaliyetleri

*Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi kapsamında Temel Veri Temaları için veri içerik ve değişim standartları belirlenmiştir.

*Yerel yönetimlerce üretilen verilerin standart içerik ve formatta paylaşılmasını sağlamak amacıyla Kent Bilgi Sistemi Standartları belirlenmiştir. Söz konusu standartlar Elazığ, Ardahan ve Kayseri-Talas belediyeleri ile Kırşehir il bütününde test edilmiştir.

*Akıllı Kent uygulamalarında ihtiyaç duyulan verinin üç boyutlu bir şekilde ve standart içerik ve formatta üretilmesini ve paylaşılmasını temin etmek üzere Üç Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modeli geliştirilmiştir.

*Mekansal planların coğrafi bilgi sistemi kullanılarak standart bir formatta üretilmesini temin etmek üzere plan, GML geliştirilmiştir.

*Yer Bilimsel Etüd verilerinin standart olarak paylaşılmasını sağlamak üzere GML tabanlı bir model geliştirilmiştir

*INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Yardım Projesi kapsamında INSPIRE veri standartları konusunda çalışmalar başlatılmış olup, yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Eğitim ve Farkındalık aktiviteleri ile kurumsal kapasite artırımına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

Veri Erişim Altyapısı Oluşturma Faaliyetleri

*Kurum ve kuruluşların coğrafi bilgi sistemi ile ilgili faaliyetlerinde kullanacakları ve bu konudaki yatırım maliyetlerini ortadan kaldıracak sunucu ve masaüstü yazılımları geliştirilmiştir.

*Yerel yönetimlerce üretilen verilerin standart içerik ve formatta üretilmesini sağlamak üzere Bulut Kent Bilgi Sistemi temel modülleri geliştirilmiştir.

*Mekansal planların yapım süreci için otomasyon sağlayan ve standart veri paylaşımına imkan veren e-Plan Otomasyon Sistemi geliştirilmiştir.

*Yerbilimsel etüt verilerinin hazırlanma süreci için otomasyon sağlayan ve standart veri paylaşımına imkan veren Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi geliştirilmiştir.

*Üç Boyutlu Topoğrafya ve Kent Veri Modeli kullanılarak analizler yapan uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Coğrafi Veri Portalı geliştirilmiştir.

*Coğrafi Veri Portalı geliştirilmiştir.

*INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Yardım Projesi kapsamında Bulut Kent Bilgi Sistemi için ilave modüller geliştirilmektedir.

*www.atlas.gov.tr’nin kullanıma açılabilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile GİB arasında Protokolün imzalanma süreci başlatılmıştır.

*Dünya Bankası Finansmanlı Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamında, ticari taşınmazların toplu değerlemesine yönelik olarak danışmanlık hizmet alımı için yapılan ihale Dünya Bankası usül ve esaslarına göre iptal edilmiştir.

*19/06/2015 tarihli Makam Olur'u gereği ticari taşınmazlara ilişkin tamamlayıcı pilot uygulama çalışmaları idarenin kendi imkanları ile gerçekleştirilmiştir.

*Ankara İli Çankaya İlçesi Kızılay Merkezi İş Alanı bölgesinde, zemin katlarda yer alan ticari taşınmazlara ilişkin olarak toplu değerleme pilot uygulama deneme çalışmaları yürütülmüş, hazırlanan rapor ve ekleri 07/09/2015 tarihinde, görüşleri alınmak üzere Dünya Bankası ile paylaşılmıştır. Bahse konu çalışma kapsamında yaklaşık 250 taşınmaz konu olarak alınmıştır.

*2016-2020 yılları arasında, Dünya Bankası finansmanı ile TKMP-Ek Finansman Projesi hayata geçirilecektir. TKMP Ek Finansman projesi kapsamında, fizibilite raporunda da belirtildiği üzere gayrimenkul değerleme bileşeni kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlaması Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı görüşlerine istinaden yapılacaktır. Buna göre, bahse konu düzenleme gerçekleştirilinceye kadar izleme dönemleri içerisinde başkaca bir faaliyet gerçekleştirilemeyecektir.

Şubat 2015 Aralık 2017 60% İletişim Bilgileri


İLETİŞİM
Eylem No 59 İletişim Kurulabilecek Personel
İletişim Bilgileri
Telefon No: Elektronik Posta
SORUMLU KURUM (ÇSGB )
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Hüseyin BAYRAKTAR
Genel Müdür Yrd.
Gökhan KANAL
Genel Müdür Yrd.
Güngör GÜZEL
Daire Başkanı
Aslı ÖLMEZ
Müdür
287 23 09
 
413 61 12
 
551 41 12
 
285 7173 /2392
 
huseyinbayraktar@csb.gov.tr
 
gkanal@tkgm.gov.tr
 
gguzel@tkgm.gov.tr
 
asli.olmez@csb.gov.tr
 
GİB KOORDİNATÖR BİRİM
Gayrimenkul
Gelirlerini İzleme
ve Değerlendirme
Müdürlüğü

(73)
Faruk GÖZÜBÜYÜK
Daire Başkanı
Abdullah KARABOYACI
Grup Başkanı
Ahmet BAYAT
Müdür
415 38 82
 
302 16 17
 
302 16 53
 
fgozubuyuk@gelirler.gov.tr
 
akaraboyaci@gelirler.gov.tr
 
abayat@gelirler.gov.tr