Sayın Adnan Ertürk Sunuş

Buradasınız

Değerli İnternet Kullanıcısı,

Bilindiği üzere, kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen ve kayda geçirilmeyen faaliyetlerdir.

Devletin varlığının sürdürebilmesi ve bütçe giderlerinin karşılanabilmesi için vatandaşların gücü oranında vergi yüküne ortak olması modern dünyanın zorunlu bir unsurudur. Kayıt dışı ekonomi, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin önemli bir problemi olduğu kadar son zamanlarda gelişmiş ülke ekonomilerinin de takibinde olan ve mücadele edilen alan olarak ortaya çıkmaktadır.

Kayıt dışı ekonomi olgusunun çok boyutlu olması da çeşitli bilim dallarının inceleme alanına girmesine neden olmuştur. Sonuçta kayıt dışı ekonomi ile yalnızca maliyeciler ve iktisatçılar değil aynı zamanda sosyologlar, antropologlar, istatistikçiler, siyasetçiler, hukukçularda ilgi göstermişlerdir.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

Kayıt dışılık azaldıkça dolaylı-dolaysız vergi dağılımı iyileşecek ve vatandaşın vergi adaletine olan güveni artacaktır. Kayıt dışılık azaldıkça vergi dışı alanlar azalacak, bu durum vatandaş-devlet bütünleşmesine hizmet edecektir. Vergisel kayıplar azaltıldıkça kamu finansman dengesi daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak, yatırım ve istihdam imkanları artıracaktır. Böylece, kamu hizmetleri daha etkin bir şekilde sunulacak, kamu hizmetlerinin kalitesindeki artış, istihdam imkanlarını artıracak ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltecektir

Başkanlığımız, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu, kayıtlı ekonomiyi teşvik etmeyi, toplumun vergi konusundaki farkındalığını artırmayı ve verginin tahsiline yönelik mükellefe sunduğu hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Ülkemizde, kayıt dışı ekonomiyle mücadele Gelir İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ve işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2008-10 ve 2011-13 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planları başarıyla uygulanmıştır.

Önceki Eylem Planları ile gelinen aşamayı daha ileriye taşımak ve kayıt dışılıkla mücadeleyi daha kapsamlı bir çerçevede yürütmek üzere, 36'sı sivil toplum kuruluşu olmak üzere 79 kurum ve kuruluştan katkı sağlanan, 15 sorumlu ve 51 işbirliği yapılacak kuruluşun görev aldığı, 5 bileşen ve 62 eylemden oluşan 2015-2017 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı ile yolumuza devam ediyoruz.

Gerek bu eylem planının uygulama sürecinin izlenmesi, gerekse kayıt dışılıkla her alanda mücadele edilmesi Başkanlığımız stratejik hedef ve öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede, Başkanlığımız kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak yoğun çalışmalar yapmaktadır.

Kayıt dışılıkla mücadele dinamik bir süreçtir. Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın etkin bir şekilde işbirliği içinde olması büyük öneme haizdir.

Kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinde başarılı olabilmek için sizlerin desteğini önemsediğimizi ve etkin bir şekilde işbirliği yapma arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim. Dolayısıyla bu mücadelenin, hepimizin topyekûn katkısıyla hedefine ulaşacağına inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı