KDEAEP 49 Numaralı Eylemin Değerlendirilmesi Toplantısı

Buradasınız

         Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’nda yer alan “Kayıt dışı işçi çalıştırmaları veya Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı kaçakçılık suçlarını işlemeleri sebebiyle haklarında kesinleşmiş hüküm bulunanların kamu ihalelerinden yasaklanmasının sağlanmasına” yönelik olan 49 numaralı eylemin gerçekleşme durumu ve anılan eylemin hayata geçirilmesi için yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla, 02/03/2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Faruk GÖZÜBÜYÜK Başkanlığında, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

     Söz konusu toplantıda, eylem kapsamında muhtelif zamanlarda yapılan toplantılarda oluşturulan taslak maddeler üzerinden değerlendirmelerde bulunularak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na eklenmesi planlanan Ek Madde Taslağı’nın GİB tarafından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi planlanan Ek Madde Taslağı’nın da SGK tarafından nihai halinin verilmesi kararlaştırılmıştır.